SerwisPolskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego

Statut PTNT

Polskie Towarzystwo Nadciśnienia Tętniczego

Statut Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego zatwierdzony w dniu 20 maja 2016 r. w Warszawie w czasie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków PTNT.

I. Postanowienia ogólne

§1
1.Stowarzyszenie nosi nazwę Polskie Towarzystwo Nadciśnienia Tętniczego, zwane jest dalej „Towarzystwem”.

2. Towarzystwo jest zawiązane na czas nieograniczony.

§2
Terenem działalności Towarzystwa jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Siedzibą Towarzystwa jest miasto Warszawa.

§3
Towarzystwo działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2015 r. nr 1393) oraz niniejszego Statutu. Towarzystwo posiada osobowość prawną.

§4
Towarzystwo może posiadać oddziały terenowe, które nie posiadają osobowości prawnej.

§5
Towarzystwo może być członkiem krajowych i zagranicznych stowarzyszeń o tym samym lub podobnym profilu działania.

§6
1.Działalność Towarzystwa opiera się na pracy społecznej ogółu członków.

2. Towarzystwo ma prawo używania pieczęci i logo według wzorów zatwierdzonych przez Zarząd Główny.

II. Cele i środki działania

§7
Towarzystwo ma na celu:

 • upowszechnienie osiągnięć współczesnej wiedzy o nadciśnieniu tętniczym;
 • współpracę ze wszystkimi jednostkami systemu ochrony zdrowia w rozwiązywaniu problemów związanych z nadciśnieniem tętniczym;
 • współpracę w dziedzinie szkolenia przed- i podyplomowego w zakresie nadciśnienia tętniczego;
 • inicjowanie i prowadzenie akcji mających na celu zwalczanie nadciśnienia tętniczego;
 • popularyzowanie oświaty zdrowotnej w dziedzinie nadciśnienia tętniczego.

§8
Towarzystwo realizuje swoje cele poprzez:

 • organizowanie posiedzeń, konferencji, sympozjów i zjazdów naukowych;
 • prowadzenie kursów i wykładów dla lekarzy różnych specjalności i innego personelu medycznego;
 • inicjowanie i prowadzenie prac naukowych w dziedzinie badań nad nadciśnieniem tętniczym
 • prowadzenie działalności popularno-naukowej i wydawniczej;
 • ogłaszanie konkursów na prace naukowe i popularno-naukowe w dziedzinie nadciś-nienia tętniczego oraz przyznawanie nagród za te prace;
 • podejmowanie różnych inicjatyw mających na celu podniesienie wiedzy
  o nadciśnieniu tętniczym przy współpracy w tym zakresie z władzami, instytucjami
  i towarzystwami kraj owymi i zagranicznymi.

III. Członkowie, ich prawa i obowiązki

§9
1.Członkami Towarzystwa mogą być osoby fizyczne i osoby prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Towarzystwo.

2. Towarzystwo może posiadać: członków zwyczajnych, honorowych, wspierających
i zagranicznych.

§10
1. Członkiem zwyczajnym Towarzystwa może zostać osoba fizyczna zainteresowana udziałem w realizacji celów Towarzystwa (ew. osoba fizyczna uczestnicząca w systemie ochrony zdrowia)

2. Członków zwyczajnych Towarzystwa przyjmuje Zarząd Główny albo Zarząd Oddziału
na podstawie pisemnej deklaracji kandydata popartej przez dwu członków zwyczajnych Towarzystwa i powiadamia Zarząd Główny.

3. Członkostwo zwyczajne powstaje z chwilą podjęcia przez Zarząd Główny lub Zarząd Oddziału uchwały o przyjęciu w poczet członków Towarzystwa.

4. Członkowie zwyczajni mają prawo:

a) biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Towarzystwa;

b) korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Towarzystwa;

c) udziału w pracach Towarzystwa;

d) zgłaszania wniosków co do działalności Towarzystwa.

5. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

e) brania udziału w działalności Towarzystwa i realizacji jego celów;

f) przestrzegania Statutu i uchwał władz Towarzystwa;

g) regularnego opłacania składek.

§11
1. Członkiem honorowym Towarzystwa może zostać osoba fizyczna, bez względu na miejsce zamieszkania, która wniosła wybitny wkład w realizację celów Towarzystwa.

2. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu Głównego.

3. Członkostwo honorowe powstaje z chwilą podjęcia przez Walne Zebranie Członków uchwały o przyjęciu w poczet członków Towarzystwa.

4. Członek honorowy - obywatel polski ma wszystkie prawa członka zwyczajnego.

5. Członek honorowy - cudzoziemiec ma wszystkie prawa członka zwyczajnego z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.

6. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

§12
1. Członkiem wspierającym Towarzystwo może być osoba fizyczna lub prawna, która zadeklaruje pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Towarzystwa.

 1. O przyjęciu w poczet członków wspierających Towarzystwo decyduje Zarząd Główny w drodze uchwały po złożeniu pisemnej deklaracji przez kandydata.
 2. Członkostwo powstaje z chwilą podjęcia przez Zarząd Główny uchwały o przyjęciu
  w poczet członków Towarzystwa.
 3. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania Statutu oraz uchwał władz Towarzystwa.
 4. Członkowie wspierający - osoby prawne działają w Towarzystwie za pośrednictwem swoich przedstawicieli.
 5. Członkowie wspierający mają takie same prawa jak członkowie zwyczajni,
  z wyjątkiem biernego i czynnego prawa wyborczego.
 6. O pozbawieniu statusu członka wspierającego decyduje Zarząd Główny w drodze stosownej uchwały podjętej w przypadku niewywiązywania się przez członka wspierającego z deklarowanego wsparcia Towarzystwa.

§13
Utrata członkostwa w Towarzystwie następuje na skutek:

a) pisemnej rezygnacji członka Towarzystwa złożonej Zarządowi Głównemu lub Zarządo-wi Oddziału;

b) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu;

c) śmierci członka Towarzystwa oraz utraty osobowości prawnej osoby prawnej;

d) wykluczenia przez Zarząd Główny:

- z powodu łamania Statutu i nie przestrzegania uchwał władz Towarzystwa;

- z powodu notorycznego nie brania udziału w pracach Towarzystwa;

- z powodu nie płacenia składek przez okres co najmniej 2 lat i braku zapłaty zaległości mimo dwukrotnego pisemnego wezwania do zapłaty.

§14
1. Od uchwały Zarządu Głównego lub Zarządu Oddziału w sprawie przyjęcia w poczet członków Towarzystwa oraz uchwały Zarządu Głównego w sprawie wykluczenia członka
z Towarzystwa zainteresowanemu przysługuje prawo złożenia odwołania do Walnego Zebrania Członków w terminie miesiąca od dnia doręczenia uchwały.

2. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.

IV. Władze Towarzystwa

§15
1. Władzami Towarzystwa są:

- Walne Zebranie Członków;

- Zarząd Główny;

- Główna Komisja Rewizyjna;

2. Praca we władzach Towarzystwa odbywa się na zasadach pracy społecznej bez wynagrodzenia.

3. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Towarzystwa trwa dwa lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów.

4. Wybieralni członkowie władz Towarzystwa mogą pełnić swoją funkcję nie dłużej niż przez 3 (trzy) kolejne kadencje.

5. W razie gdy skład władz Towarzystwa ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali Członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

§16
1. Najwyższą władzą Towarzystwa jest Walne Zebranie Członków.

2. Walne Zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

3. Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd Główny.

4. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie,
a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych.

§17
Do kompetencji zwyczajnego Walnego Zebrania Członków należy:

 1. uchwalenie głównych kierunków działalności merytorycznej i finansowej Towarzystwa;
 2. rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu Głównego
  i Głównej Komisji Rewizyjnej;
 3. udzielanie na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu oraz absolutorium Głównej Komisji Rewizyjnej
 4. wybór prezesa elekta i członków Zarządu Głównego oraz Głównej Komisji Rewizyjnej;
 5. nadawanie godności członka honorowego na wniosek Zarządu Głównego;
 6. nadawanie tytułu prezesa honorowego na wniosek Zarządu Głównego;
 7. uchwalanie wysokości składek członkowskich;
 8. podejmowanie uchwał o zmianie statutu Towarzystwa;
 9. podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Towarzystwa;
 10. rozpatrywanie innych spraw wniesionych przez Zarząd Główny;
 11. powołanie Komisji Nagród na okres kadencji, która działa w oparciu o własny regulamin zatwierdzony przez Zarząd Główny;
 12. rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich;
 13. podejmowanie innych uchwał, które wymagają decyzji Walnego Zebrania Członków.

§18
1. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd Główny co 2 lata.

2. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia Zarząd Główny zawiadamia członków Towarzystwa pisemnie lub w formie elektronicznej przynajmniej na 30 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia Członków na adres podany przez członka Towarzystwa.

§19
Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może być zwołane na podstawie uchwały Zarządu Głównego, na żądanie Głównej Komisji Rewizyjnej lub na wniosek pisemny przynajmniej 1/3 członków Towarzystwa.

§20
Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków powinno być zwołane przez Zarząd Główny w ciągu 6 tygodni od daty zgłoszenia wniosku i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§21
1. Zarząd Główny składa się z prezesa, prezesa elekta, prezesa honorowego, ustępującego prezesa, 10 członków oraz Redaktora Naczelnego czasopisma Arterial Hypertension
i konsultanta krajowego w dziedzinie hipertensjologii. Prezesa elekta i 10 członków wybiera na daną kadencję Walne Zebranie Członków, zwykłą większością głosów, prezesem zostaje prezes elekt wybrany w wyborach na poprzednią kadencję.

2. Zarząd Główny wybiera ze swojego składu wiceprezesa, sekretarza i skarbnika, tworzących wraz z prezesem oraz prezesem elektem Prezydium Zarządu Głównego, które kieruje bieżącą działalnością Towarzystwa.

3. Walne Zgromadzenie Towarzystwa może nadać tytuł Prezesa Honorowego Towarzystwa
w dowód szczególnego uznania za działalność w dziedzinie nadciśnienia tętniczego oraz
za zasługi dla Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego.

§22
Uchwały Zarządu Głównego zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 50% liczby członków Zarządu, w tym prezesa lub wiceprezesa.

§23
Do kompetencji Zarządu Głównego należy:

 1. kierowanie działalnością Towarzystwa zgodnie z postanowieniami statutu, wytycznymi i uchwałami Walnego Zebrania Członków;
 2. powoływanie sekcji naukowych i komisji Towarzystwa;
 3. zarządzanie majątkiem i funduszami Towarzystwa, przyjmowanie zapisów i darowizn;
 4. powoływanie komitetu organizacyjnego i komisji następnego zjazdu naukowego oraz ustalenie jego tematyki;
 1. tworzy i likwiduje Asocjacje, Oddziały i Komisje, Sekcje naukowe i inne jednostki Towarzystwa, oraz uchwala ich regulaminy organizacyjne określając ich zasięg terytorialny, przedmiot działania, zasady gospodarki finansowej, organy i ich kompetencje;
 2. współpracuje z Krajowym Nadzorem Specjalistycznym w dziedzinie kardiologii, kardiologii dziecięcej i kardiochirurgii, a także z innymi organizacjami, stowarzyszeniami i instytucjami
 1. przyjmowanie członków i przedkładane Walnemu Zebrania Członków wniosków
  w sprawie nadania godności członków honorowych i godności prezesa honorowego;
 2. rozstrzyganie sporów wynikłych między członkami na tle ich działalności
  w Towarzystwie i rozpatrywanie spraw członków dotyczących nieprzestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Towarzystwa;
 3. powoływanie, zawieszanie i rozwiązywanie oddziałów terenowych oraz nadzorowanie ich działalności;
 4. podejmowanie uchwał w sprawie wykluczenia członków Towarzystwa.

11. W okresie pomiędzy posiedzeniami Zarządu Głównego Towarzystwa Prezydium Zarządu Głównego Towarzystwa może podejmować uchwały w zakresie spraw zastrzeżonych do kompetencji Zarządu Głównego Towarzystwa, w imieniu całego Zarządu Głównego Towarzystwa, wyłącznie po uprzednim otrzymaniu upoważnienia Zarządu Głównego Towarzystwa. Zarząd Główny Towarzystwa może udzielić upoważnienia Prezydium Zarządu Głównego Towarzystwa do dokonywania czynności wskazanych w niniejszym punkcie w drodze uchwały podjętej zwykłą większością głosów.

§24
Posiedzenia Zarządu Głównego odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej jednak niż co 6 miesięcy.

§25
Główna Komisja Rewizyjna Towarzystwa składa się 3-5 członków wybranych przez Walne Zebranie Członków, które ustala też liczebność Komisji. Zadaniem Głównej Komisji Rewizyjnej jest kontrola całokształtu działalności Towarzystwa, w szczególności gospodarki finansowej oraz kontrola opłacenia składek członkowskich.

§26
1. Główna Komisja Rewizyjna w wyniku badań działalności Towarzystwa i przeprowadzonego audytu rachunkowości przedstawia Walnemu Zebraniu Członków wnioski w sprawie udzielenia lub odmowy udzielenia absolutorium dla Zarządu Głównego. Główna Komisja Rewizyjna jest obowiązana przeprowadzić kontrolę działalności Towarzystwa przynajmniej 1 raz w roku.

2. Uchwały Głównej Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 3 członków.

3. Członkowie Komisji Rewizyjnej, na zaproszenie Prezesa, mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu Głównego z głosem doradczym.

V. Oddziały Terenowe Towarzystwa

§27
1. Oddział Terenowy Towarzystwa powstaje na podstawie uchwały Zarządu Głównego,
w wypadku zgłoszenia wniosku przez co najmniej 10 członków Towarzystwa.

2. Teren działalności Oddziału i miejsce jego siedziby ustala Zarząd Główny zgodnie
z podziałem administracyjnym kraju.

§28

1. Władzami Oddziału są:

-Walne Zebranie Członków Oddziału

-Zarząd Oddziału

-Komisja Rewizyjna Oddziału.

2. Praca we władzach Oddziału Towarzystwa odbywa się na zasadach pracy społecznej bez wynagrodzenia.

3. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Oddziału Towarzystwa trwa cztery lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów.

4. Wybieralni członkowie władz Towarzystwa mogą pełnić swoją funkcję nie dłużej niż przez 3 (trzy) kolejne kadencje.

5. W razie gdy skład władz Oddziału Towarzystwa ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali Członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

§29
1. Najwyższą władzą Oddziału jest Walne Zebranie Członków Oddziału zwoływane przez Zarząd Oddziału raz na 2 lata.

2. Walne Zebranie Członków Oddziału może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

3. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych.

§30
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Oddziału należy:

 1. uchwalenie kierunków działalności merytorycznej i Oddziału zgodnie
  z postanowieniami statutu i uchwałami Walnego Zebrania Członków Towarzystwa;
 2. rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej Oddziału;
 3. udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału na wniosek Komisji Rewizyjnej Oddziału oraz Komisji Rewizyjnej Oddziału
 4. wybór Zarządu Oddziału oraz Komisji Rewizyjnej Oddziału.

§31
1. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Oddziału Zarząd Oddziału zawiadamia członków oddziału Towarzystwa pisemnie lub w formie elektronicznej co najmniej na 14 dni przed terminem Zebrania.

2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału może być zwołane na żądanie Zarządu Głównego, na podstawie uchwały Zarządu Oddziału, na żądanie Komisji Rewizyjnej Oddziału lub na pisemny wniosek 1/5 liczby członków Oddziału.

3. Zarząd Oddziału zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału w terminie 1 miesiąca od dnia otrzymania żądania (wniosku) lub podjęcia uchwały.

§32
Zarząd Oddziału składa się z 5 osób i wybiera spośród siebie prezesa, wiceprezesa, sekretarza i skarbnika.

§33
Do kompetencji Zarządu Oddziału należy:

 1. kierowanie działalnością Oddziału zgodnie z postanowieniami statutu i uchwałami władz Towarzystwa;
 2. realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków Oddziału oraz uchwał i wytycznych władz naczelnych ;
 3. reprezentowanie Oddziału na zewnątrz i działanie w jego imieniu na swoim terenie;
 4. zwoływanie Walnych Zebrań Członków Oddziału, organizowanie narad i konferencji
 5. składanie okresowych sprawozdań Zarządowi Głównemu
 6. zarządzanie majątkiem Towarzystwa w ramach upoważnień przyznanych przez Zarząd Główny
 7. podejmowanie uchwał w sprawach nie zastrzeżonych do zakresu uprawnień innych władz Towarzystwa.

§34
1. Posiedzenia Zarządu Oddziału odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

2. Uchwały Zarządu Oddziału zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 3/5 liczby członków w tym prezesa lub wiceprezesa.

§35
1. Komisja Rewizyjna składa się z 3-5 członków. Liczebność Komisji Rewizyjnej ustala Walne Zebranie Członków Oddziału.

2. Do zakresu zadań Komisji Rewizyjnej Oddziału należy: kontrolowanie co najmniej raz
w roku całokształtu działalności Oddziału ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej

3. Składanie na Walnym Zebraniu Członków Oddziału sprawozdań ze swojej działalności oraz występowanie z wnioskiem w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału.

§36
1. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej Oddziału odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz w roku.

2. Członkowie Komisji Rewizyjnej Oddziału mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu Oddziału z głosem doradczym.

3. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą, większością głosów przy obecności co najmniej 3 członków.

VI. Majątek Towarzystwa

§37
1. Majątek Towarzystwa stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

2. Na fundusze Towarzystwa składają się:

 1. wpływy ze składek członkowskich;
 2. dotacje, subwencje, zapisy i darowizny;
 3. wpływy z opłat wpisowych opłacanych za udział w zjazdach;
 4. inne wpływy pochodzące z działalności statutowej.

§38
1. Do reprezentowania Towarzystwa wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu Głównego, w tym Prezesa albo Wiceprezesa oraz Skarbnika Zarządu Głównego.

2. Uprawnionymi do dokonywania przelewów bankowych są jednoosobowo: Prezes, Skarbnik i Sekretarz Zarządu Głównego.

§ 39
Rozporządzenie majątkiem Towarzystwa zaliczanym do aktywów trwałych w rozumieniu przepisów o rachunkowości wymaga, zgody Walnego Zebrania Członków.

VII. Zmiana Statutu i rozwiązanie Towarzystwa

§40
Uchwałę o zmianie statutu lub o rozwiązaniu Towarzystwa podejmuje Walne Zebranie Członków Towarzystwa większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie i bez względu na liczbę obecnych
w drugim terminie.

§41
1. W razie podjęcia przez Walne Zebranie Członków uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa, Walne Zebranie Członków podejmuje uchwałę o przeznaczeniu majątku Towarzystwa oraz powołuje Komisję Likwidacyjną;

2. Uchwała Walnego Zebrania Członków o przeznaczeniu majątku Towarzystwa w razie jego rozwiązania wymaga do swojej ważności zatwierdzenia przez organ nadzoru.Partner serwisu:

Patronat medialny: