Stefan Ludwik Rywik
specjalista chorób wewnętrznych, em.prof.zw.Akademii Medycznej w Warszawie.
Najważniejsze stanowiska związane z działalnością naukową i zawodową: kierownik Pracowni Epidemiologii Centralnej Przychodni Chorób Układu Krążenia Państwowego Szpitala Klinicznego nr 1 w Warszawie; Zastępca Dyrektora Instytutu Żywności i Żywienia w Warszawie,  Zastępca Dyrektora ds. Naukowych Instytutu Kardiologii w Warszawie, długoletni Kierownik Zakładu Epidemiologii i Prewencji Chorób Układu Krążenia IK, członek rady red. ,,Kardiol. Polskiej" , członek Komisji Zdrowia Kom. Badań i Prognoz ,,Polska 2000" PAN , członek Komisji Epidemiologii i Komisji Ekologii PAN, członek Rady Naukowej Inst. Reumatologicznego w Warszawie; koordynator współpracy naukowej polsko-amerykańskiej w zakresie kardiologii, członek i przewodniczący zespołu kierującego badaniem międzynarodowym ,,MONICA" koordynowanym przez WHO.
Przynależność do organizacji naukowych oraz najważniejsze wyróżnienia: Członkostwo Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Międzynarodowego Towarzystwa  i Federacji Kardiologicznej (członek  Zarządu Sekcji Epidemiologii i Prewencji), Międzynarodowego Towarzystwa Epidemiologicznego, Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (wiceprzewodniczący Sekcji Epi¬demiologii 1985-88, Fellow of the E.S.C.), Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego (prezes jednej kadencji, członek honorowy); Złoty Krzyż Zasługi, Odznaka ,,Za wzorową pracę w służbie zdrowia".
Główne zainteresowania i osiągnięcia naukowe: upowszechnienie metodyki kardiologicznych badań epidemiologicznych, służących ocenie stanu zdrowia ludności oraz zasad prewencji chorób układu krążenia. W latach 60-tych wraz z grupą Prof. Askanazego przeprowadził pierwsze polskie badanie epidemiologiczne dotyczące rozpowszechnienia nadciśnienia tętniczego  w populacji polskiej. Były to pierwsze badania w Polsce, w których zastosowano standaryzowane metody pomiarów oraz ocen statystycznych. Do najważniejszych projektów badawczo-naukowych krajowych i międzynarodowych kierowanych przez Profesora należą: Polski program Prewencji Choroby Wieńcowej (cześć warszawska Programu Europejskiego);  Część  warszawska projektu Pol-MONICA Warszawa - będące częścią programu WHO MONICA Project; badanie przekrojowe Pol-MONICA Bis; Wieloośrodkowe Ogólnopolskie  Badanie Stanu Zdrowia Ludności – WOBASZ Projekt; 20-letnia współpraca z Uniwersytetem Północnej Karoliny w zakresie Epidemiologii Chorób Układu Krążenia. Publikacje: ponad 300 prac oryginalnych oraz kilkanaście wydawnictw książkowych.
Inne zainteresowania: turystyka, praca na działce.